Appendix IV
Poll Questions and Statistics
1. Haftada ortalama kaç saat bilgisayar kullanıyorsunuz? 
1. In average, how many hours a week do you use computer?
0 1 to 3 3 to 7 7 to 15 15 to 30 30 to 60 more than 60 No comment
0 7 22 38 64 138 105 9
2. Haftada ortalama kaç saat internet kullanıyorsunuz? 
2. In average, how many hours a week are you connected to the Internet?
0 1 to 3 3 to 7 7 to 15 15 to 30 30 to 60 more than 60 No comment
0 10 59 71 110 84 42 7
3. Bir yıl boyunca toplam kaç kere devlet dairelerinden (belediyeler, vergi daireleri, muhtarlık, kaymakamlık, valilik, adliye, karakollar...) hizmet almanız gerekiyor?
3. In a year, how many times do you get service from government?
0 1 to 3 3 to 7 7 to 15 15 to 30 30 to 60 more than 60 No comment
11 97 105 113 27 11 10 9
     
51
4. Devlet dairelerinde aldığınız hizmetlerin kaçını internet ortamını kullanarak yapıyorsunuz? 
4. How many of your government operations do you use internet environment?
0 1 to 3 3 to 7 7 to 15 15 to 30 30 to 60 more than 60 No comment
198 130 32 7 2 2 2 10
     
5. Yapacağınız işlemlerin kaçında interneti bir bilgi kaynağı olarak kullanıyorsunuz (önceden arama motorlarında arama yapmak gibi)? 
5. In how many government operations, do you use internet as a source of information (like search engines before operations)
0 1 to 3 3 to 7 7 to 15 15 to 30 30 to 60 more than 60 No comment
27 85 48 46 42 32 88 15
     
6. Elektronik Devlet hakkında şimdiye kadar kaç yazı okudunuz? 
6. How many articles have you read about e-governance until now?
0 1 to 3 3 to 7 7 to 15 15 to 30 30 to 60 more than 60 No comment
81 146 78 37 22 4 8 7
     
52
7. Sizce Elektronik Devletin en büyük avantajı nedir? 
7. What is the biggest advantage of Electronic Government?
Hız Güvenlik Uzaktan Erişim Uyum az hata Maliyet Hiçbir Avantajı Yok Yorum Yok
Speed Security Distant access Integrity Reliability Cost No Advantage No comment
177 1 148 19 6 19 4 9
8. Sizce Elektronik Devletin en büyük dezavantajı nedir? 
8. What is the biggest disadvantage of Electronic Governement?
İşsizlik Güvenlik Yenileme uyum Eğitim Maliyet Dezavantajı yok Yorum Yok
unemployment security upgrade integrity education cost No Disadvantage No Comment
29 163 46 33 22 8 72 10
9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiyedeki E-Devletin durumu için düşüncelerinizi en iyi anlatıyor? 
9. Which choice below, best describes the state of E-Government in Turkey
Oldukça iyi Gelişmiş Ülkelerin gerisinde Merkezi yönetim iyi ama yerel yönetimler kötü durumda Yerel yönetimler iyi ama merkezi yönetim kötü durumda İşlevsellikten çok bilgilendici bir yapıya sahip Ulusal bir stratejiden mahrum, çok başlılık hakim Kültürel yapımız ile uyumsuz yorum yok
Very Good Behind the Developed Countries Central governance is better than local governance Local governance is better than central governance It is more instructive than its functionality Miss of national strategy, multidirection It does not match our cultrual background no comment
5 147 13 6 115 54 11 32
53
10. Tek kelimeyle cevap vermeniz gerekirse Türkiye için E-Devleti nasıl buluyorsunuz?
10. How do you define e-government for Turkey in a word?
Faydalı Zararlı Yorum Yok
useful harmful no comment
353 18 12
  
11. Türkiyede E-Devlet gelişecekse bunun en büyük sebebi sizce ne olur? 
11. What would be the biggest reason of development of e-government in Turkey?
Toplumun teknolojiye olan hevesi Avrupa Birliği gibi ulusalar arası uyumlar Devlet dairelerinin sağduyusu Siyasi İrade Teknolojinin vazgeçilmezliği Maliyet Holding/Şirketlerin Baskısı Yorum Yok
Social desire of technology International organizations like EU Common sense of government Political Will Inevitibility of Technology Cost Pressure of Companies No Comment
34 107 25 20 148 22 15 12
12. Türkiyede gelişmiş bir E-Devletin en büyük farkı sizce nedir? 
12. What would be the biggest difference of E-Government in Turkey?
Hizmet Kalitesi Maliyet Hız Devletteki Kontrol eksikleri (kaçaklar) İşsizlik Eğitim Birşey Değişmez Yorum Yok
Service Quality Cost Speed Miscontrol Unemployment Education Nothing Differs No Comment
142 7 121 77 2 6 5 23
54
13. Elektronik Demokrasi Hakkında bügüne kadar kaç yazı/program/tartışma okudunuz/izlediniz. 
13. How many articles/discussion/programs have you read/watched about e-democracy?
0 1 to 3 3 to 7 7 to 15 15 to 30 30 to 60 more than 60 No comment
198 112 25 26 6 0 3 13
     
13. Elektronik Demokrasi Türkiyede en çok neyi değiştirir? 
13. What would be the biggest difference after e-democracy in Turkey?
Demokratik sistemin tamamen değişmesini, temsili demokrasiden, katılımcı demokrasiye geçilmesini sağlar Merkezi yönetim değişmezken, yerel yönetimlerde reform olur. Çeşitli alt grupların (meslek odaları, çiftçi örütlenmeleri, sendikalar...) kuvvetlenemsini ve daha işlevsel olmasını sağlar Sosyal ve Kültürel yapının olumsuz etkilenmesine sebep olur Türkiyenin Gelişmesini Sağlar Çok seslilik ve otorite eksikliğine sebep olur Hiçbirşey değişmez yorum yok
A complete shift in democratic structure from representative to participative democracy Nothing in central governance but a reform in local governance More powerful and functional subgroups Negative effect on social and cultural background Progressive effect for Turkey miscontrol as a result of multi authoritavite structure nothing changes no comment
67 30 53 4 90 10 43 86
14. Sizce Türkiyenin E-Dönüşüm (E-Devlet / E-Demokrasiye geçiş) için izlemesi gereken en önemli strateji hangisidir? 
14. What would be the best strategy for electronic transformation?
Serbest ortamda her kurumun kendi Dönüşümü Merkezi Dönüşüm Kanun kontrollü Dönüşüm Hiçbir Dönüşümün olmaması
transformation of each entity in a free environment central transformation judically controlled transformation no transformation
92 152 105 0 0
     
55
15. Cinsiyetiniz:
15. Sex
Kadın Erkek Cevap Yok
Female Male No Answer
125 247 11
  
16. Yaşınız
16. Age
17. Eğitim Durumunuz:
17. Education
İlk/Orta Öğretim  Önlisans/Üniversite  Yüksek Lisans  Doktora 
Highschool Under Graduate Graduate (Master) (Ph.D.) No Comment
7
255 88 23 10
56